ÁSZF

Általános szerződési feltételek 

2020. március 1.
 

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban az „ÁSZF”) Nagy Teodóra ev. (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet Krt. 53..; adószám: 67990977-1-42;  továbbiakban a „Vállalkozó”) és a Cozy Cat macskaszitter szolgáltatást (továbbiakban a „Szolgáltatás”) igénybe vevő ügyfél (továbbiakban a „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit, illetve a Szolgáltatás igénybe vételének feltételeit szabályozza (a Vállalkozó és a Megrendelő továbbiakban együttesen a „Felek”).
 
Bevezető rendelkezések
Jelen ÁSZF valamennyi, a Szolgáltatás igénybevételére irányuló egyedi szerződés (továbbiakban: „Megrendelés”) elválaszthatatlan részét képezi. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés létrejöttének a feltétele jelen ÁSZF Megrendelő általi kifejezett elfogadása. Vállalkozó jogosult jelen ÁSZF-et belátása szerint, egyoldalúan módosítani azzal, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF-et a www.cozycat.hu oldalon (továbbiakban a „Weboldal”) közzéteszi. Jelen ÁSZF 2020. március 1. napjától hatályos annak visszavonásáig, vagy módosításáig.
 
A Szolgáltatás tárgya
Az általad igénybe venni kívánt szolgáltatások pontos körét a Vállalkozó által visszaigazolt Megrendelésed határozza meg. A mindenkor elérhető szolgáltatások teljes és pontos leírása a Weboldal „Csomagjaink” menüpontja alatt található meg (https://cozycat.hu/hu/csomagjaink.29.phtml). 
 
A Megrendelés menete
A Szolgáltatás megrendelése az alábbiak szerint történik: A Megrendelő a weboldal „Csomagjaink” menüpontja alatt, a kért adatok megadásával kitölti a kiválasztott csomag megrendelő űrlapját, amely tartalmazza a díjkalkulációt is, amit a megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogad. A megrendelés elküldése gombra kattintva elküld a vállalkozó részére. A Vállalkozó ezt követően feldolgozza az abban foglaltakat - amennyiben kapacitása azt lehetővé teszi, és a Megrendelést vállalja - e-mailben küldi meg a Szolgáltatás megrendelésének visszaigazolását. Amennyiben Vállalkozó kapacitása nem teszi lehetővé a Megrendelés elfogadását, úgy erről szintén e-mailben értesíti a Megrendelőt. Felhívjuk figyelmedet, hogy a Megrendelés elküldésével a Vállalkozó és közted a Megrendelés – azaz a szerződés – még nem jön létre, ez csak akkor történik meg, ha azt a Vállalkozó részedre visszaigazolta.  A Megrendelés visszaigazolását követően a Vállalkozó, illetve munkavállalói vagy megbízottjai (továbbiakban „Munkatársai”) és a Megrendelő személyesen, előre egyeztetett időpontban találkoznak a Megrendelő otthonában, mely során megismerkedtek egymással és a cicákkal, valamint megbeszélitek a Szolgáltatás ellátásához szükséges egyéb tudnivalókat és a kulcs átadásának időpontját és helyszínét. Amennyiben a Megrendelés visszaigazolását követően a Megrendelő nem teszi lehetővé a Vállalkozó, illetve Munkatársai számára, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges minden információt teljeskörűen megismerhessenek a Szolgáltatás nyújtásához megfelelő időben, úgy a Vállalkozó a Megrendeléstől jogosult a Megrendelőhöz intézett nyilatkozatával bármikor elállni a Szolgáltatás megkezdését megelőzően. 
 
A Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő köteles a Szolgáltatás teljesítéséért járó díjat a Vállalkozó részére megfizetni. Megrendelő köteles pontos, határozott instrukciókat adni a Vállalkozó és Munkatársai részére, amely alapján a vállalt Szolgáltatást ők kötelesek elvégezni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó és Munkatársai csak és kizárólag olyan módon látják el a macskákat, ahogyan azt Megrendelő meghatározta. A Megrendelő köteles a Szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan szükséges és rendelkezésére álló összes adatot és információt a Megrendelő űrlap kitöltésével, illetve a személyes találkozó során a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő köteles minden olyan háttérinformációt közölni a Vállalkozóval, vagy Munkatársaival, amely a Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges (például, de nem kizárólag: macska előéletére, tulajdonságaira, személyiségére, esetleges betegségére, illetve agresszivitásra vonatkozó információk). Továbbá köteles megjelölni, hogy benti, kinti, vagy benti-kinti tartású macska gondozására kerüljön sor. A Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltatás ellátásához szükséges biztonsági intézkedéseket (például benti tartású macskák esetén zárható ablakok, erkélyajtók biztosítása, esetleg védőháló felszerelése), továbbá köteles biztosítani a macskák gondozásához szükséges egyéb feltételeket (különösen étel, víz, alom biztosítása), és azt, hogy a Vállalkozó vagy Munkatársai által történő Szolgáltatás nyújtása megfelelő higiéniai körülmények között történhessen. Felhívjuk figyelmedet, hogy a Vállalkozó a Szolgáltatás részeként nem biztosít ételt és almot a macskák részére, ezeket neked kell biztosítanod. A Megrendelő köteles egy (1) darab kulcsot biztosítani - ideális esetben 2 db kulcsot - a Vállalkozónak és Munkatársainak a Szolgáltatás elvégzéséhez és köteles megadni olyan harmadik személy elérhetőségét, aki a Szolgáltatás nyújtásának időszakában elérhető, és rendelkezik még egy (1) darab kulccsal, olyan nem várt esetekre, amikor valamilyen előre nem látható okból mégis szükségessé válik egy további kulcs igénybevétele. Megrendelő köteles megadni a macska állatorvosának nevét és címét arra az esetre, ha a Szolgáltatás nyújtásának ideje alatt állatorvosi segítség nyújtása válhat szükségessé. Megrendelő ennek megfelelően köteles biztosítani macskahordozót. Amennyiben állatorvosi segítségre van szükség, úgy az ebből felmerülő minden költséget (kezelés, gyógyszerek díja, taxiköltség stb.) a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni, valamint a Vállalkozónak és Munkatársainak az állatorvosi kezelés miatt felmerült többlet munkáját a Weboldalon található „Csomagjaink” menüpontban megjelölt óradíjak szerint haladéktalanul megfizetni. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vállalkozó és Munkatársai nem állategészségügyi szakemberek, így a macska egészségi állapotát és az esetleges állatorvosi ellátás szükségességét csak saját tapasztalatuk és legjobb belátásuk szerint tudják megítélni, a macska egészségét és jólétét mindig elsődleges szempontként kezelve. Ezért a Vállalkozót nem terheli felelősség amiatt, hogy a macska esetleges – a Megrendelő által nem jelzett – egészségügyi problémáját a Szolgáltatás nyújtása során nem ismerik fel, illetve az állatorvosi ellátás költségét és a többletmunka díját a Megrendelő akkor is köteles a Vállalkozónak megtéríteni, ha utólag kiderül, hogy az állatorvosi ellátás nem lett volna szükséges. Amennyiben a Megrendelő a Megrendelő űrlapon ehhez hozzájárul, a Vállalkozó és Munkatársai által a macskáról készült kép- és hangfelvételeket időbeli és területi korlátozás nélkül felhasználhatja marketing céljaira. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelőlapon személyes adatai marketing célú felhasználásához kifejezett hozzájárulását megadta, úgy személyes adatait Vállalkozó a továbbiakban felhasználja, és különböző marketing célú megkeresésekkel élhet Megrendelő felé. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás teljesítése során Vállalkozó és Munkatársai átlagosan 35-45 percet töltenek a megadott helyszínen. Ezen időszak alatt ellátják a Megrendelésben megjelölt feladatokat, azonban, ha a cica ebben az időszakban nem jelenik meg, úgy további várakozásra nincs lehetősége Vállalkozónak és Munkatársainak. A Vállalkozó feladatkörén kívül eső váratlan, előre nem látható vis maior esetekben – amennyiben a Szolgáltatást nyújtó hosszabb helyszínen való tartózkodása szükséges – a Weboldalon található „Csomagjaink” menüpontban megjelölt többlet óradíj a Megrendelőt terheli, és ezt haladéktalanul köteles Vállalkozónak a Díjon felül megfizetni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó és Munkatársai a személyes konzultáció során előre meghatározott napszakban 4 órás időintervallumban érkeznek a macskákhoz és teljesítik a vállalt Szolgáltatást. A Megrendelő köteles előzetesen tájékoztatni, és egyben a Vállalkozó és Munkatársai beleegyezését kérni felvétel rögzítéséhez, ha a lakásban, vagy a lakás környezetében térfigyelő kamera/webkamera működik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő űrlapon meghatározott személyes konzultációs és kulcsátadási időpontok a Vállalkozó általi visszaigazoló e-mail megküldését követően is módosításra kerülhetnek a Vállalkozó által, amennyiben az előre megadott időpontokban nem tud rendelkezésre állni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges információkat nem bocsájtja Vállalkozó rendelkezésére, továbbá ha nem biztosítja, vagy nem bocsájtja rendelkezésre a Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges kulcsot/kulcsokat, vagy a technikai feltételeket a Szolgáltatás megkezdéséig/ vagy a megkezdést követően nem, vagy nem megfelelő módon - a jelen ÁSZF és a Megrendelőlap alapján vállaltak szerint - biztosítja, úgy Vállalkozó jogosult a Megrendeléstől bármikor elállni.

 

Vállalkozó jogai és kötelezettségei
A Vállalkozó köteles a Megrendelés szerint megjelölt Szolgáltatást legjobb szaktudása szerint, a Megrendelő által megjelölt utasítások alapján maradéktalanul elvégezni. A Vállalkozó jogosult a Szolgáltatás teljesítéséhez megbízottat/közreműködőt igénybe venni. A Vállalkozó jogosult a teljesített Szolgáltatás után őt megillető Díjra. A Vállalkozó a feladatok teljesítése során köteles a Megrendelővel egyeztetni és együttműködni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által megjelölt módon és úton fényképes riportot küldeni Megrendelő részére minden egyes alkalmat követően. A Vállalkozó köteles a Szolgáltatás nyújtásának időintervallumában rendelkezésre állni, és folyamatos kapcsolattartásra Megrendelővel. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a Szolgáltatás nyújtása során valamilyen nem várt probléma, vagy új körülmény merül fel és utasítást kérni tőle a helyzet kezelésére. A Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt, amennyiben a Szolgáltatás teljesítése során olyan előre nem várható körülmény lép fel, amely miatt lehetetlenné válik a Szolgáltatás teljesítése.
 
Díjszabás
A Szolgáltatások mindenkori díja a weboldal „Csomagjaink” menüpontja alatt található, amely elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF-nek (https://cozycat.hu/hu/csomagjaink.29.phtml). Az egyedi megrendelésekre vonatkozó szolgáltatásidíjat a megrendelő űrlap kitöltésekor közli a Vállalkozó a Megrendelővel.
 
Pénzügyi rendelkezések, Szolgáltatás Megrendelő általi lemondása
A Vállalkozót a Szolgáltatás teljesítésért díjazás illeti meg. A Megrendelés tartalmazza a Megrendelő által fizetendő díj pontos mértékét. Vállalkozó a Szolgáltatás utolsó napját követő öt (5) napon belül számlát állít ki a Megrendelő által a Megrendelő űrlapon meghatározott névre, amely számla átvételével Megrendelő egyúttal Vállalkozó teljesítését is elismeri. A Díj megfizetése – a Megrendelő választás szerint – történhet készpénzes vagy banki átutalásos formában. A fizetési határideje készpénzes fizetés esetében a számla Megrendelő általi átvételekor azonnal, banki átutalás esetén a számla Megrendelő általi átvételét követőn két (2) banki napon belül, a Vállalkozó Cib Banknál vezetett, 10700093-65579077-51100005 számú bankszámlaszámra való utalással válik teljesítetté. Banki átutalás esetén kérjük a közleményben feltüntetni a Megrendelő, valamint a macska nevét és a kiállított számla sorszámát. Amennyiben Megrendelő az őt terhelő fizetési kötelezettséggel késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig havi 10% mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére. A Szolgáltatás Megrendelő részéről történő lemondása a Megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolását követően az alábbi feltételek szerint történhet: 7-4 nappal a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt a teljes Díj összegének 50%-a kifizetendő, 3-0 nappal vagy a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt a Díj teljes összege kifizetendő. Ebben az esetben a Vállalkozó a lemondást követően állítja ki számláját, amelyet Megrendelő banki átutalással köteles megfizetni.
 
Felelősségkorlátozás
A szándékosan okozott károk kivételével a Vállalkozó kizárja a felelősségét minden, a jelen szerződés megszegésével okozott, vagy annak következményeként bekövetkezett kárért. A Megrendelő a közte és a Vállalkozó közt létrejött szerződés megszegéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:142.§-a szerint felel. 

 
Adatvédelmi rendelkezések
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait, (így különösen vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születés helye, ideje, számlázási cím, macska neve, macska és környezete képmása, a továbbiakban együttesen: „adatokat”) a Felek között létrejött Megrendelés, és az abból fakadó kötelezettségek valamint a Szolgáltatás teljesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvényben (továbbiakban az „Info törvény.”) valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatok megtekintésére jogosultak: Nagy Teodóra ev. (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet Körút 53.; adószám: 67990977-1-42), mint adatkezelő, valamint a Szolgáltatás nyújtása során általa igénybe vett közreműködők, megbízottak, illetve munkavállalók. Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges idő, de legkésőbb a Szolgáltatás teljesítésétől számított öt (5) év. Megrendelő az adatai törlését, azok kezeléséről való tájékoztatást bármikor kérhet, a Vállalkozó székhelyére (1073 Budapest, Erzsébet Körút 53.) történő írásbeli nyilatkozat elküldésével és a közölt, Megrendelő beazonosítását lehetővé tévő adatai közlésével. A Vállalkozó mindenkor biztosítja az adatok helyesbítésének, törlésének lehetőségét, valamint eleget tesz az Info. törvényben meghatározott tájékoztatási és kioktatási kötelezettségének. Az adatok törlése, valamint a tájékoztatás, és helyesbítés kapcsán benyújtott igények kapcsán a Vállalkozó köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül a kérésnek eleget tenni, illetve a tájékoztatást írásban megadni. A tájékoztatását a Vállalkozó csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A Vállalkozó sérelmes intézkedése ellen bírósági jogorvoslattal élhet, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 
Vegyes rendelkezések
A Felek között létrejött szerződéses viszony a vállalt kötelezettségek mindkét Fél általi teljesítéséig tart. A köztük létrejött szerződést bármelyik Fél jogosult a másikhoz intézett írásbeli nyilatkozatával felmondani, amennyiben a másik Fél a szerződést súlyosan megszegi (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen (de nem kizárólagosan), ha: a Vállalkozó a Szolgáltatást nem, vagy csak jelentős késedelemmel teljesíti; a Vállalkozó a Szolgáltatást szakszerűtlenül, vagy alapos ok nélkül a Megrendelő utasításaival ellentétesen látja el; a Megrendelő nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének; a Vállalkozó ezirányú kérésére ellenére a Megrendelő nem ad a Vállalkozó részére utasítást. A Vállalkozó rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott Szolgáltatást kötelesek egymással elszámolni. Rendkívüli felmondás esetén a Vállalkozó fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való́ jogot is. Vállalkozó a rendkívüli felmondást
a Megrendelővel írásban, e-mailben közli. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható́, és emberi erővel elháríthatatlan körülmények (pl.: háború́, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A Szolgáltatás teljesítése során a Vállalkozó és Munkatársai, valamint a Megrendelő tudomására jutott valamennyi információ, adat, know-how üzleti titkot képeznek. Vállalkozó és Munkatársai, Megrendelő által a rendelkezésükre bocsátott adatokat, dokumentumokat, információkat stb. a vele kötött szerződés keretein kívül nem használhatják fel, azokat Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki. A titoktartási kötelezettség megsértésének következményei Feleket időbeli korlátozás nélkül mindaddig terheli, amíg a titok jogszerűen nyilvánosságra nem kerül. Felek megállapodnak, hogy szerződésükre a magyar jog irányadó. Esetleges jogvitájukat a felek megkísérlik megállapodás útján rendezni, melynek sikertelensége esetén a jogvitájuk rendezésére a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságában állapodnak meg. Jogvita esetén Megrendelő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címe a következő honlapon található meg: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 Jogvita esetén továbbá online vitarendezési eljárás is kezdeményezhető az Európai Bizottság online vitarendezési platformján, melyet a következő címen érhetsz el: ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Kapcsolat

info@cozycat.hu
+36 20 949 4902